דוח פומבי לשנת 2021

לפי סעיף 6ב(ד) לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ”ו-1996

שם המעסיק: טראקנט אינטרפרייז בע”מ

אופן פילוח העובדים: חלוקת העובדים והעובדות לקבוצות נעשתה לפי מחלקות, כאשר לפי חלוקה זו קיימות 7 קבוצות עובדים ועובדות. 

בקבוצה מסוימת בוצעה תת חלוקה לפי אופי התפקיד וותק מקצועי על מנת לאפשר דמיון במאפייני התפקיד והתנאים.  

מס’ קבוצה

 

אחוז פערי השכר החודשי הממוצע (ברוטו) בין העובדים לעובדות בקבוצה המועסקים במשרה מלאה

אחוז פערי השכר החודשי הממוצע (ברוטו) בין העובדים לעובדות בקבוצה המועסקים במשרה חלקית

חלקיות משרה ממוצעת

אחוז פערי השכר החודשי הממוצע של כלל המועסקים/ות בקבוצה

אחוז המועסקים/ות בקבוצה ששכרם/ן נמוך מהשכר (ברוטו) הממוצע החודשי למשרה מלאה בקבוצה

אחוז המועסקים/ות בקבוצה שמשולמת להם/ן השלמה לשכר מינימום

(משרה מלאה + חלקית בנרמול למשרה מלאה)

1

עובדים

חסוי

חסוי

100%

חסוי

חסוי

0%

עובדות

78%

חסוי

0%

2

עובדים

NA

NA

100%

NA

NA

0%

עובדות

NA

NA

0%

3

עובדים

2.8%

NA

100%

2.8%

50%

0%

עובדות

100%

75%

0%

4

עובדים

NA

NA

81%

NA

NA

0%

עובדות

NA

NA

0%

5

עובדים

NA

NA

NA

NA

NA

0%

עובדות

84%

NA

0%

6

עובדים

חסוי

חסוי

50%

חסוי

חסוי

0%

עובדות

81%

חסוי

0%

7

עובדים

חסוי

חסוי

100%

חסוי

חסוי

0%

עובדות

83%

חסוי

0%

ביאורים:

  • הנתונים מוצגים ביחס לשכר החייב במס לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה.
  • בקבוצות  4,2 ו-5 אין עירוב מגדרי ועל כן לא קיים פער שכר בין עובדים לעובדות בקבוצות אלו.
  • בקבוצות 1, 6 ו-7 מועסק/מועסקת עובד/ת אחד/אחת ומטעמי שמירה על הפרטיות לא מוצגים נתוני שכר של המועסקים/ות בקבוצות אלו.
  • קבוצה 3- הבדלים בניסיון המקצועי ובאופי התפקיד של העובדים/ות המשתייכים/ות לקבוצה זו משפיעים על התגמול של העובדים/ות .